گالری عکس -جشن غدیرخم ۹۵


 

 

حضور سعادت مهمان جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد 95
حضور سعادت مهمان جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد ۹۵
-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد 95
-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد ۹۵
 تقدیر از خیر-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد 95
تقدیر از خیر-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد ۹۵
نهار-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد 95
نهار-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد ۹۵
نهار-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد 95
نهار-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد ۹۵
نهار-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد 95
نهار-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد ۹۵
توزیع شیرینی وشربت-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد 95
توزیع شیرینی وشربت-جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد ۹۵
حضور سعادت مهمان جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد 95
جشن عدیر غیر هیات صاحب الزمانی دل آباد ۹۵
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

 

منتظر سایر تصاویر به زودی باشید

عکاسان :حجت خاکشور-رضا عباسی-علی آخوندی