مکبرین وموذنین  فعال مسجد جوادالائمه


ابراهیم کارکن فعال امور فرهنگی

مکبرین وموذنین فعال مسجد جواد الائمه

۱-ابراهیم کارکن

مکبرین وموذنین فعال مسجد
مکبرین وموذنین فعال مسجد جواد الائمه

۲-    امیر سلمانی  

مکبرین وموذنین فعال مسجد

مکبرین وموذنین فعال مسجد جواد الائمه

۳-ابوذر عباسی

مکبرین وموذنین فعالمکبرین وموذنین فعال مسجد مسجد

مکبرین وموذنین فعال مسجد جواد الائمه

۴-امیر حسین  جانی     

۵-        امیر صالح     کارگر

۶-   امیرحسین          سلمانی (صفر)

۷-ابوالفضل  کارکن

۸–امیر سالار  کارکن

۹-طه احمدی

عکاس:رضا عباسی