هیات امنا هیات صاحب الزمانی از سال ۱۳۹۱تاکنون


هیات امنا  کنونی هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد از سال ۱۳۹۱شروع به کارنموده است .همانطورکه قبلا گفتیم پس از شروع به کار در وهله اول به احصاءمشکلات پرداخت وپس از اولویت بندی مشکلات ، برای رفع یا کاهش آن با برگزاری مرتب جلسات هیات امنا ،حداقل  نسبت به برگزاری ماهی دوجلسه اقدام نموده است. آنچه باعث  تسریع امور وصحت انجام  آن  در هیات صاحب الزمانی می شود:

۱- استفاده از خرد جمعی

۲- جو همدلی وصمیمیت

۳-تقسیم کار

۴-پیگیری امورتوسط مسئول مربوطه

۵-ارتباط با خیرین وافراد صاحب فکرونظر

 

عزیزالله ابراهیمی-دهیار ومسئول هیات امنا هیات صاحب الزمانی
عزیزالله ابراهیمی-دهیار ومسئول هیات امنا هیات صاحب الزمانی

 

رضا احمدی رئیس شورای اسلامی-دهیار دوره اسبق-نایب رئیس هیات امنا هیات صاحب الزمانی
رضا احمدی   مداح وذاکر اهل بیت -رئیس شورای اسلامی-دهیار دوره اسبق-نایب رئیس هیات امنا هیات صاحب الزمانی
ولی الله آخوندی-عضو اسبق شورای اسلامی-نایب رئیس فعلی شورا-امام جماعت -واعظ
ولی الله آخوندی-عضو اسبق شورای اسلامی-نایب رئیس فعلی شورا-امام جماعت -واعظ وداکر اهل بیت
محمود کارگر از فعالان امور فرهنگی روستا وعضوهیات امنا هیات صاحب الزمانی دل آباد
محمود کارگر از فعالان امور فرهنگی روستا و   ذاکر اهل بیت             عضوهیات امنا هیات صاحب الزمانی  دل آباد
علی بهزادی مسئول مالی هیات صاحب الزمانی
علی بهزادی مسئول مالی هیات صاحب الزمانی

 

 محمد رضا سلمانی مسئول مالی حسینیه صاحب الزمانی
محمد رضا سلمانی مسئول مالی حسینیه صاحب الزمانی
قدرت الله ابراهیمی عضوشورای اسلامی روستای وعضوهیات امنا هیات صاحب الزمانی دل آباد
قدرت الله ابراهیمی  مداح وذاکر اهل بیت عضوشورای اسلامی روستای وعضوهیات امنا هیات صاحب الزمانی دل آباد

 

آخوندی مسئول امور فرهنگی هیات صاحب الزمانی
آخوندی مسئول امور فرهنگی هیات صاحب الزمانی
[ جمعه 15 مرداد 1395 ] [ 23:03 ] [ هیئت صاحب الزمانی ]

تقویم